Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatásról

 

TÁJÉKOZTATÁS

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZELŐANYAG TÁMOGATÁSÁRÓL

 

 

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásához kapcsolódó támogatásról szóló        9/2022. (X.21.), valamint a szociális önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

 

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tüzelőanyag támogatás iránti igény benyújtására.

A szociális tüzelőanyag annak állapítható meg, aki az alábbi rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

 

 

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2022. (X.21.) önkormányzati rendelete

szociális célú tüzelőanyag juttatás szabályairól

 

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Berzék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására szóló pályázat keretén belül megállapított támogatási keretből, – kérelemre természetbeni támogatást biztosít szociális célú keménylombos tűzifa formájában annak a személynek, aki Berzék településén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településén él.

 

2. § (1) Szociális tüzelőanyag támogatás biztosítható annak a személynek, aki 2022. negyedik negyedévében

 a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési lakhatási támogatásra,

ad) nyugdíj előtti segélyre jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát (228.000 ft).

 

 (2) Szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2 erdei m3 mennyiségű keménylombos tüzifa.

(4) Berzék Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

3. § (1) Nem jogosult szociális tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel nem rendelkezik.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A szociális tüzelőanyag más részére nem adható át, nem értékesíthető és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használható fel.

(4) Amennyiben az ellátásban részesülő a (3) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17.§ szerinti előírásokat.

 

4. § (1) A támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Berzéki Kirendeltségén nyújtható be 2022. november 24. napjától 2022. december 09. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelmekről Berzék Község Önkormányzata képviselő-testülete határozattal dönt.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

(4) A szociális célú tüzelőanyag támogatás átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. március 31-én hatályát veszti.

 

Az igényléshez a 9/2022.(X.21.) számú önkormányzati rendelet 1.sz. melléklet kérelmét kell kitölteni, amely mellé a szociális jogosultság megállapító határozatát mellékelni szükséges.

 

 

Beadási határidő: 2022. december 09. (elmulasztása jogvesztő)

 

A kérelem Berzék Község Önkormányzatánál (3575 Berzék, Petőfi S.u.42.) az alábbi időpontokban vehető át és adható le,

 valamint  az alábbi linken is elérhető: https://berzek.asp.lgov.hu

 

Hétfő-Csütörtök 08:00 – 15:30

Péntek 08:00 – 12:00

 

Berzék, 2022. november 21.

 

     Sebő Gábor

     polgármester